• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

معاونت فرهنگی - دانشجویی

بسیج دانشجویی

مرکز مشاوره

دفتر کارآفرینی

انجمن های علمی دانشجویی

تشکل های دانشجویی

entekhab_learning@

صفحه معاونت فرهنگی دانشجویی

03134460021

شماره تماس معاونت فرهنگی دانشجویی

8757

داخلی کارشناس فرهنگی

اخبار معاونت فرهنگی دانشجویی

انجمن ها و کانون های دانشجویی

بسیج دانشجویی

1. برنامه ريزی امور فوق برنامه دانشجويی

2.نظارت و هدایت فعاليتهای فرهنگی، سياسی و اجتماعی

3. برنامه ريزی برای گسترش و تعميق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح

4. حمايت و تشويق در نوآوری برنامه‌های دانشجويی-فرهنگی

5.حمايت و تشويق در پژوهشهای فرهنگی-دانشجويی

شرح وظایف معاونت

فرهنگی دانشجویی

کارکنان معاونت

فرهنگی دانشجویی

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای