مسابقه شاه‌کلید چیه؟

Innovate your design experience

دانش و توانایی در کنار هم مهارت را تشکیل می‌دهد.لازمه انجام موفقیت امیز کارهای فردی و شغلی برخورداری از دانش و توانایی در آن حوزه است. با تخصص و مهارت کنار هم می‌توانیم بهره وری شخصی وشغلی بالاتری داشته باشیم. مهارت از جنس دانستن تنها نیست، بلکه این توانستن است که به معنای مهارت در می‌آید. توانستنی که با یادگیری شروع می‌شود با تکرار و تمرین نهادینه می‌شود و تا نتیجه مطلوب ادامه پیدا می‌کند. با ورود فناوری‌های جدید زندگی دائما در حال تغییر است و این تحولات سریع گاهی مشکلاتی در زندگی مواجه می‌شویم. مهارت‌های شغلی به کمک ما می‌آید تا آسیب‌پذیری کمتری در برابر ماجراهای زندگی داشته باشیم. تحولات سریع مشکلاتی را برای ما به وجود می‌آ‌ورند با افزایش مهارت‌های شغلی آسیب‌پذیری کمتری در برابر مهارت‌ها داریم. اتفاق نظرهای قطعی که کدام مهارت فردی، اجتماعی و شغلی و یا یادگیری اولویت بیشتری دارند وجود ندارد. اما سازمان بهداشت جهانی مدل پنج قسمتی را ارائه کرده است که شامل مهارت تصمیم گیری و حل مسئله ، مهارت تفکر خلاقانه و نقادانه ، مهارت ارتباطی و مدیریت رابطه ، مهارت خودآگاهی و همدلی و مهارت مدیریت احساسات ، هیجانات و مدیریت استرس است.

کلید خودآگاهی یکی از مهم‌ترین کلیدهایی که در باز کردن درهای موفقیت به کمک ما می‌آید. خودآگاهی یعنی خودمون را بشناسیم و احساس خوبی داشته باشیم. رفتار، هویت فردی، نیازها، اهداف، ارزش، نقاط قوت، خصوصیات ارزش‌ها و رفتارمان توسط آن شناخته و ارزیابی می‌شود.

25
کپسول آموزشی

قسمت سوم

کلید خودآگاهی

قسمت دوم

انواع مهارت

قسمت اول

تعریف مهارت

قسمت ششم

کلید ارتباط موثر

قسمت پنجم

کلید روابط بین فردی

قسمت چهارم

کلید همدلی

قسمت نهم

کلید حل مسئله

قسمت هشتم

کلید مدیریت هیجان

قسمت هفتم

کلید مقابله با فشار عصبی

قسمت دوازدهم

کلید تفکر خلاقانه

قسمت یازدهم

کلید تفکر خلاق

قسمت دهم

کلید تصمیم گیری

قسمت پانزدهم

تعریف مهارت

قسمت چهاردهم

تعریف مهارت

قسمت سیزدهم

تعریف مهارت

قسمت هجدهم

تعریف مهارت

قسمت هفدهم

تعریف مهارت

قسمت شانزدهم

تعریف مهارت

قسمت بیست و یکم

تعریف مهارت

قسمت بیستم

تعریف مهارت

قسمت نوزدهم

تعریف مهارت

قسمت بیست و چهارم

تعریف مهارت

قسمت بیست و سوم

تعریف مهارت

قسمت بیست و دوم

تعریف مهارت

قسمت بیست و پنجم

تعریف مهارت

ببین...

یاد بگیر..

آزمون بده.

جایزه بگیر!

مرحله 1 از 26

© مرکز آموزش علمی کاربردی انتخاب

تبلیغات

کاردانی حرفه ای