• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

موارد انضباطی که در جلسه امتحان ارتکاب آنها توسط دانشجویان تخلف محسوب می شود

ماده 6: موارد انضباطی که ارتکاب آنها توسط دانشجویان در جلسه امتحان ، تخلف محسوب می شود

1. ارتکاب تقلب به هر نحو ( استفاده دانشجو از اطلاعات, تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد، با قصد قبلی براي ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف)

2. فرستادن دیگري به جاي خود یا شرکت به جاي دیگري در جلسه آزمون

3. همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه (به جز مواردي که قبلا تًوسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد)

4. همراه داشتن تلفن همراه، پیجر، پخش کنندههاي صدا و تصویر (پلیرها)، سایر دستگاههاي الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر و تجهیزات آنها.

5. همراه داشتن ماشین حساب ( به جز مواردي که قبلا تًوسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد)

6. مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان داخل جلسه آزمون، تمرکز نگاه به سایر دانشجویان در حال آزمون و برگه آنها

7. صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاري آزمون (مدرس در حد معقول و محدود از این مورد استثناء است)

8. ارتکاب هر عملی که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جلسه آزمون و مجموعه آموزشی باشد. همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاري.

9. عدم رعایت تذکرات و توصیه هاي مراقبان و مسوولان جلسه آزمون (مانند ننشستن بر روي صندلی شماره گذاري شده غیر مرتبط)

10. از بین بردن یا تخریب مدارك و یا تجهیزات محل آزمون.

11. تفکیک و جداسازي برگه هاي امتحانی به هم دوخته شده (منگنه شده).

12. خارج نمودن مستندات، مدارك و اوراق امتحانی از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه

13. همراه نداشتن کارت شناسایی دانشجویی ( نوشتن هرگونه یادداشت بر روي کارت مذبور معادل برگه تقلب محسوب میگردد )

14. عدم رعایت سایر ضوابط از قبل اعلام شده توسط حوزه آموزش نظیر حضور به موقع در جلسه آزمون

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای