• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برنامه امتحانات نهایی مرکز علمی کاربردی انتخاب نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

برنامه امتحانات نهایی مرکز علمی کاربردی انتخاب نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

شنبه 23 دی ماه 1402 :

یکشنبه 24 دی ماه 1402 :

دوشنبه 25 دی ماه 1402 :

سه شنبه 26 دی ماه 1402 :

چهارشنبه 27 دی ماه 1402 :

پنجشنبه 28 دی ماه 1402 :

جمعه 29 دی ماه 1402 :

شنبه 30 دی ماه 1402 :

یکشنبه 1 بهمن 1402 :

دوشنبه 2 بهمن 1402 :

سه شنبه 3 بهمن 1402 :

چهارشنبه 4 بهمن 1402 :