• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

نظر به تغییرات پرشتاب فناوری از یک سو و سنتی بودن بخشی از نظام آموزش عالی کشور از سوی دیگر ضرورت بهره گیری از فناوری های نو جهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش و بهبود عملکرد نظام آموزش عالی کشور، بیش از پیش مطرح است. در همین راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با راهبری مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت درصدد برگزاری اولین رویداد نیاز محور فناورانه در حوزه هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف میباشد.

به همین منظور مقرر است رویداد مذکور در تاریخ ۲ و ۳ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شود

هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای