دوشنبه 15 آذر 1400 ساعت 23:30
  • اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برنامه هفتگی پیشنهادی مهر ماه 1400

دانشجویان گرامی که برای رشته – ورودی آنها دو برنامه گروه الف و ب پیشنهاد شده است ، فقط یکی از این دو گروه را انتخاب نمایند و همه انتخاب واحد را بر مبنای آن انجام دهند تا تلاقی ساعت درس ایجاد نشود

اگر از طریق موبایل یا تبلت در حال مشاهده این صفحه هستید، بعد از پیدا کردن رشته خود، با اسکرول کردن(کشیدن به چپ و راست) می توانید برگه ورودی خود را مشاهده فرمایید.

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

ورودی بهمن 98
ترم چهار کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/06/22

زمان حذف و اضافه: 1400/06/29

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 99
ترم سوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/06/23

زمان حذف و اضافه: 1400/06/30

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم دوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/06/25

زمان حذف و اضافه: 1400/07/01

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم اول کسب و کار


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی حرفه ای بازاریابی

ورودی بهمن 98
ترم چهار بازایابی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/22

زمان حذف و اضافه: 1400/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 99
ترم سوم بازایابی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/23

زمان حذف و اضافه: 1400/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم دوم بازایابی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/25

زمان حذف و اضافه: 1400/07/01

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم اول بازایابی


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی برق صنعتی

ورودی آبان 98
برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/20

زمان حذف و اضافه: 1400/06/27

برنامه هفتگی : دانلود
ورودی بهمن 98
ترم چهار برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/22

زمان حذف و اضافه: 1400/06/29

برنامه هفتگی : دانلود
ورودی مهر 99
ترم سوم برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/23

زمان حذف و اضافه: 1400/06/30

برنامه هفتگی
گروه الف : دانلود
گروه ب: دانلود
ورودی بهمن 99
ترم دوم برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/25

زمان حذف و اضافه: 1400/07/01

برنامه هفتگی : دانلود
ورودی مهر 1400
ترم اول برق صنعتی


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : دانلود
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی

ورودی بهمن 98
ترم چهار تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/22

زمان حذف و اضافه: 1400/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 99
ترم سوم تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/23

زمان حذف و اضافه: 1400/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم دوم تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/25

زمان حذف و اضافه: 1400/07/01

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم اول تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی آسانسور و پله برقی

ورودی مهر 1400
ترم اول آسانسور و پله برقی


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

ورودی مهر 1400
ترم اول ایمنی کار و حفاظت فنی


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

کاردانی فنی جوشکاری

ورودی مهر 1400
ترم اول جوشکاری


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

کاردانی فنی مکانیک - تاسیسات مکانیکی ساختمان

ورودی مهر 1400
ترم اول تاسیسات مکانیکی ساختمان


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

ورودی مهر 1400
ترم اول نقشه کشی صنعتی


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب وکار

ورودی بهمن 98
ترم چهار کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/06/22

زمان حذف و اضافه: 1400/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 99
ترم سوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/06/24

زمان حذف و اضافه: 1400/06/31

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم دوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/06/25

زمان حذف و اضافه: 1400/07/01

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم اول کسب و کار


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

ورودی بهمن 98
ترم چهار تبلیغات تجاری


زمان انتخاب واحد: 1400/06/22

زمان حذف و اضافه: 1400/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 99
ترم سوم تبلیغات تجاری


زمان انتخاب واحد: 1400/06/24

زمان حذف و اضافه: 1400/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم سوم تبلیغات تجاری


زمان انتخاب واحد: 1400/06/25

زمان حذف و اضافه: 1400/07/01

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم اول تبلیغات تجاری


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کارشناسی حرفه ای ایمنی ، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)

ورودی بهمن 98
ترم چهار HSE


زمان انتخاب واحد: 1400/06/22

زمان حذف و اضافه: 1400/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 99
ترم سوم HSE


زمان انتخاب واحد: 1400/06/24

زمان حذف و اضافه: 1400/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم دوم HSE


زمان انتخاب واحد: 1400/06/25

زمان حذف و اضافه: 1400/07/01

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم اول HSE


زمان انتخاب واحد: -

زمان حذف و اضافه: -

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

مهندسی فناوری مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی

ورودی بهمن 98
ترم چهار تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/22

زمان حذف و اضافه: 1400/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 99
ترم سوم تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/24

زمان حذف و اضافه: 1400/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم دوم تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/25

زمان حذف و اضافه: 1400/07/01

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم اول تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

ورودی بهمن 98
ترم چهار الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/22

زمان حذف و اضافه: 1400/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 99
ترم سوم الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/24

زمان حذف و اضافه: 1400/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم دوم الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/06/25

زمان حذف و اضافه: 1400/07/01

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم اول الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

مهندسی فناوری آسانسور و پله‌ برقی

ورودی مهر 1400
ترم اول آسانسور و پله‌ برقی


زمان انتخاب واحد:

زمان حذف و اضافه:

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1