• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برنامه هفتگی پیشنهادی بهمن ماه 1400

دانشجویان گرامی که برای رشته – ورودی آنها دو برنامه گروه الف و ب پیشنهاد شده است ، فقط یکی از این دو گروه را انتخاب نمایند و همه انتخاب واحد را بر مبنای آن انجام دهند تا تلاقی ساعت درس ایجاد نشود

اگر از طریق موبایل یا تبلت در حال مشاهده این صفحه هستید، بعد از پیدا کردن رشته خود، با اسکرول کردن(کشیدن به چپ و راست) می توانید برگه ورودی خود را مشاهده فرمایید.

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

ورودی مهر 99
ترم چهارم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/11/14

زمان حذف و اضافه: 1400/11/24

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم سوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/11/16,17

زمان حذف و اضافه: 1400/11/26

برنامه هفتگی: از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم دوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول کسب و کار


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی: از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی حرفه ای بازاریابی

ورودی مهر 99
ترم چهارم بازایابی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/14

زمان حذف و اضافه: 1400/11/24

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم سوم بازایابی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/16,17

زمان حذف و اضافه: 1400/11/26

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم دوم بازایابی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول بازایابی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی برق صنعتی

ورودی مهر 99
ترم چهارم برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/14

زمان حذف و اضافه: 1400/11/24

برنامه هفتگی: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم سوم برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/16,17

زمان حذف و اضافه: 1400/11/26

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم دوم برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی

ورودی مهر 99
ترم چهارم تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/14

زمان حذف و اضافه: 1400/11/24

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم سوم تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/16,17

زمان حذف و اضافه: 1400/11/26

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم دوم تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی آسانسور و پله برقی

ورودی مهر 1400
ترم دوم آسانسور و پله برقی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول آسانسور و پله برقی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

ورودی مهر 1400
ترم دوم ایمنی کار و حفاظت فنی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول ایمنی کار و حفاظت فنی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی جوشکاری

ورودی مهر 1400
ترم دوم جوشکاری


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول جوشکاری


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی مکانیک - تاسیسات مکانیکی ساختمان

ورودی مهر 1400
ترم دوم تاسیسات مکانیکی ساختمان


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول تاسیسات مکانیکی ساختمان


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

ورودی مهر 1400
ترم دوم نقشه کشی صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول نقشه کشی صنعتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید

کاردانی حرفه‌ای حسابداری بهای تمام شده

ورودی بهمن 1400
ترم اول حسابداری بهای تمام شده


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب وکار

ورودی مهر 99
ترم چهارم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/11/15

زمان حذف و اضافه: 1400/11/25

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
گروه ج: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم سوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/11/16,17

زمان حذف و اضافه: 1400/11/26

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم دوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول کسب و کار


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

ورودی مهر 99
ترم چهارم تبلیغات تجاری


زمان انتخاب واحد: 1400/11/15

زمان حذف و اضافه: 1400/11/25

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم سوم تبلیغات تجاری


زمان انتخاب واحد: 1400/11/16,17

زمان حذف و اضافه: 1400/11/26

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم دوم تبلیغات تجاری


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول تبلیغات تجاری


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کارشناسی حرفه ای ایمنی ، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)

ورودی مهر 99
ترم چهارم HSE


زمان انتخاب واحد: 1400/11/15

زمان حذف و اضافه: 1400/11/25

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم سوم HSE


زمان انتخاب واحد: 1400/11/16,17

زمان حذف و اضافه: 1400/11/26

برنامه هفتگی: از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم دوم HSE


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول HSE


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی: از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

مهندسی فناوری مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی

ورودی مهر 99
ترم چهارم تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/15

زمان حذف و اضافه: 1400/11/25

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم سوم تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/16,17

زمان حذف و اضافه: 1400/11/26

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم دوم تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

ورودی مهر 99
ترم چهارم الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/15

زمان حذف و اضافه: 1400/11/25

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 99
ترم سوم الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/16,17

زمان حذف و اضافه: 1400/11/26

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم دوم الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

مهندسی فناوری آسانسور و پله‌ برقی

ورودی مهر 1400
ترم دوم آسانسور و پله‌ برقی


زمان انتخاب واحد: 1400/11/18,19

زمان حذف و اضافه: 1400/11/27

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم اول آسانسور و پله‌ برقی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری بهای تمام شده

ورودی بهمن 1400
ترم اول حسابداری بهای تمام شده


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1