• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برنامه هفتگی پیشنهادی مهر ماه 1401

دانشجویان گرامی که برای رشته – ورودی آنها دو برنامه گروه الف و ب پیشنهاد شده است ، فقط یکی از این دو گروه را انتخاب نمایند و همه انتخاب واحد را بر مبنای آن انجام دهند تا تلاقی ساعت درس ایجاد نشود

اگر از طریق موبایل یا تبلت در حال مشاهده این صفحه هستید، بعد از پیدا کردن رشته خود، با اسکرول کردن(کشیدن به چپ و راست) می توانید برگه ورودی خود را مشاهده فرمایید.

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

ورودی بهمن 99
ترم چهارم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1401/06/21

زمان حذف و اضافه: 1401/06/29

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم سوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1401/06/22

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول کسب و کار


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی حرفه ای بازاریابی

ورودی بهمن 99
ترم چهارم بازایابی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/21

زمان حذف و اضافه: 1401/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم سوم بازایابی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/22

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم بازایابی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول بازایابی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی برق صنعتی

ورودی بهمن 99
ترم چهارم برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/21

زمان حذف و اضافه: 1401/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم سوم برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/22

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی

ورودی بهمن 99
ترم چهارم تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/21

زمان حذف و اضافه: 1401/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم سوم تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/22

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول تاسیسات صنعتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی آسانسور و پله برقی

ورودی مهر 1400
ترم سوم آسانسور و پله برقی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/22

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم آسانسور و پله برقی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول آسانسور و پله برقی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

ورودی مهر 1400
ترم سوم ایمنی کار و حفاظت فنی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/22

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم ایمنی کار و حفاظت فنی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول ایمنی کار و حفاظت فنی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی جوشکاری

ورودی مهر 1400
ترم سوم جوشکاری


زمان انتخاب واحد: 1401/06/22

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم جوشکاری


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول جوشکاری


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی مکانیک - تاسیسات مکانیکی ساختمان

ورودی مهر 1400
ترم سوم تاسیسات مکانیکی ساختمان


زمان انتخاب واحد: 1401/06/22

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم تاسیسات مکانیکی ساختمان


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول تاسیسات مکانیکی ساختمان


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

ورودی مهر 1400
ترم سوم نقشه کشی صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/22

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم نقشه کشی صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول نقشه کشی صنعتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کاردانی حرفه‌ای حسابداری بهای تمام شده

ورودی بهمن 1400
ترم دوم حسابداری بهای تمام شده


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول حسابداری بهای تمام شده


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید

کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب وکار

ورودی بهمن 99
ترم چهارم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1401/06/21

زمان حذف و اضافه: 1401/06/29

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم سوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1401/06/23

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم کسب و کار


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول کسب و کار


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کارشناسی حرفه ای ایمنی ، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)

مهندسی فناوری ایمنی ، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)

کارشناسی حرفه ای
ورودی بهمن 99
ترم چهارم HSE


زمان انتخاب واحد: 1401/06/21

زمان حذف و اضافه: 1401/06/29

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
کارشناسی حرفه ای
ورودی مهر 1400
ترم سوم HSE


زمان انتخاب واحد: 1401/06/23

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
کارشناسی حرفه ای
ورودی بهمن 1400
ترم دوم HSE


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

رنامه هفتگی
گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
مهندسی فناوری
ورودی مهر 1401
ترم اول HSE


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

گروه الف : از اینجا دانلود کنید
گروه ب: از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

مهندسی فناوری مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی

ورودی بهمن 99
ترم چهارم تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/21

زمان حذف و اضافه: 1401/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم سوم تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/23

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول تاسیسات حرارتی برودتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

ورودی بهمن 99
ترم چهارم الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/21

زمان حذف و اضافه: 1401/06/29

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1400
ترم سوم الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/23

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول الکترونیک صنعتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

مهندسی فناوری آسانسور و پله‌ برقی

ورودی مهر 1400
ترم سوم آسانسور و پله‌ برقی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/23

زمان حذف و اضافه: 1401/06/30

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی بهمن 1400
ترم دوم آسانسور و پله‌ برقی


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول آسانسور و پله‌ برقی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید
به سمت راست بکشید

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری بهای تمام شده

ورودی بهمن 1400
ترم دوم حسابداری بهای تمام شده


زمان انتخاب واحد: 1401/06/24

زمان حذف و اضافه: 1401/06/31

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
ورودی مهر 1401
ترم اول حسابداری بهای تمام شده


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید
به سمت راست بکشید

مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

ورودی مهر 1401
ترم اول طراحی و نقشه کشی صنعتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

مهندسی فناوری بازرسی جوش

ورودی مهر 1401
ترم اول بازرسی جوش


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

مهندسی فناوری برق صنعتی

ورودی مهر 1401
ترم اول برق صنعتی


زمان انتخاب واحد: ---

زمان حذف و اضافه: ---

برنامه هفتگی : از اینجا دانلود کنید

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای